SBRs organisation

SBR består av det ideella förbundet Svenska Byggingenjörers Riksförbund och det affärsdrivande bolaget SBR Byggingenjörerna AB. Namnet SBR Byggingenjörerna används för den samlade verksamheten. 

Förbundets högsta beslutande organ är förbundsstämman. För den löpande verksamheten ansvarar förbundsstyrelsen och förbundskansliet samt de 22 lokalavdelningarna och deras styrelser. Lokalavdelningarnas verksamhet bygger på frivilligt ideellt arbete.

Affärsverksamheten SBR Byggingenjörerna AB består av tidningen Husbyggaren, konsultdagarna, försäkringar, kurser samt expertgrupperna för entreprenadbesiktning, tekniska specialister, överlåtelsebesiktning, byggprojektledning och kontrollansvariga.

SBR samarbetar med de svenska organisationerna Samhällsbyggarna, Sveriges ingenjörer samt Innovationsföretagen. SBR är medlem i den internationella organisationen AEEBC och ingår i Nordiskt Byggsymposium.

Kontor

SBRs kontor finns i Stockholm och har fem anställda inklusive VD. Kontoret ger service åt medlemmarna och verkställer förbundsstyrelsens beslut.

Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen består av ordförande, vice ordförande och fem ledamöter. Styrelsen företräder förbundet, bevakar dess intressen och sköter dess angelägenheter samt beslutar i alla ärenden, om stadgarna inte säger något annat. Styrelsen sammanträder cirka tio gånger per år.

Anders Hedén

Förbundsordförande
Stockholmsavdelningen
anders.heden@projektkraft.com

Urban Tjernström

Vice förbundsordförande
Norrköpingssavdelningen
urban@byggteam.se

Pia Engman

Ledamot
Malmöavdelningen
pia.engman@europabesiktning.se

Johan Smeds

Ledamot
Blekingeavdelningen
johan@villaingenjoren.se

Said Elmi

Ledamot
Stockholmsavdelningen
said.elmi@sveabyggkontroll.se

Mikael von Oldenskiöld

Ledamot
Göteborgsavdelningen
mikael@olden.se

Oskar Thörn

Ledamot
Uppsalaavdelningen
oskar@bobjerking.com

Valnämnd

Valnämnd skall förbereda de val som skall förekomma vid stämman. 

Michael Maddison, ordförande
Eva Carlsson
Bengt Wessen
Peter Bengtsson 
Hans Magnusson

Antagningsutskott

Antagningsutskottet(AU) utses av styrelsen och består av ordförande och fyra ledamöter. AU skall granska och antaga medlemmar enligt stadgarnas krav. Vid kallelseförfarande avger AU yttrande till styrelsen. 

Roger Johnson, ordförande 
Anja Granlund 
Patrik Jansson 
Anders Jonsson
Anna Nyqvist, sekreterare

Ansvarsnämnd

Ansvarsnämnden handhar klagomål på våra medlemmars yrkesroll ur ett etiskt perspektiv (etiska regler) och SBRs stadgar . Utöver ordförande och sekreterare tillsätts ledamöter för varje ärendes behandling med hänsyn till art av ärende och regional betydelse. Ledamöter tillsätts i varje enskilt fall.

Anmälan sker skriftligt till info@sbr.se märkt “Ansvarsnämden”. 

Kompetensrådet

Björn Edebrand, ordförande
Pia Engman
Carina Friberg
Jonas Granberg
Johan Smeds

Entreprenadbesiktningsgruppen

Tomas Thulin, ordförande
Linn Bessner, sekreterare
Peter Holst 
Erika Lindberg
Jonas Granberg
Magnus Linder

Överlåtelsebesiktningsgruppen

Martin Bjerking, ordförande 
Linn Bessner, sekreterare
Leonard Windisch 
Pia Engman 
Zdravko Kopparvik
José Escobar
Patrik Wennersten

Byggprojektledningsgruppen
Tekniska specialister- gruppen

Johan Smeds
Andreas Elofsson
Michael Barklund
Björn Edebrand
Linn Bessner

KA-Gruppen

Mats Löfgren, ordförande
Said Elmi
Linn Bessner, sekreterare
Carina Friberg

Försäkringsnämnd

Björn Edebrand, ordförande 
Martin Bjerking 
Björn Weslien

Kurskommitté
Remisser

Remissansvarig utses av kompetensrådet för handläggning av olika remisser. Den remissansvarige har sedan ett kontaktnät att rådfråga innan svar inlämnas.  Remiss skickas till: Björn Edebrand

Medlemsrevisorer

Ordinarie: Anja Granlund, Stockholm

Suppleant: Peter Muskos, Norbotten

Aktuellt

Nyheter

SBR nyhetsbrev 3/2023

I senaste utskicket av nyhetsbrevet kan du bland annat läsa om höstens studieresor till Egypten och Japan, våra lokala aktivieter samt ny artikel från Foyen. 

Läs mer »

Geoteknik ur ett livscykelperspektiv

Genom att tillämpa livscykelberäkningar där man utvärderar hela konstruktionens livscykel, från råmaterialutvinning till slutskedet, kan ett mer hållbart val av en konstruktions utformning göras. I

Läs mer »

Ny kurs: MS project

Vi har öppnat upp anmälan för en ny kurs, nämligen inom MS project. MS Project är marknadens största applikation för tidsplanering och används i alla

Läs mer »

Kalender

Inget evenemang hittades!
Visa fler

Bli medlem i SBR!

Som medlem i SBR får du bla. tillgång till:

Annons

SBR:s webbplats använder cookies.