SBRs organisation

SBR består av det ideella förbundet Svenska Byggingenjörers Riksförbund och det affärsdrivande bolaget SBR Byggingenjörerna AB. Namnet SBR Byggingenjörerna används för den samlade verksamheten.

Förbundets högsta beslutande organ är förbundsstämman. För den löpande verksamheten ansvarar förbundsstyrelsen och förbundskansliet samt de 27 lokalavdelningarna och deras styrelser. Lokalavdelningarnas verksamhet bygger på frivilligt ideellt arbete.

Affärsverksamheten SBR Byggingenjörerna AB består av tidningen Husbyggaren, försäkringar, kurser samt expertgrupperna för entreprenadbesiktning, överlåtelsebesiktning och kontrollansvariga.

SBR samarbetar med de svenska organisationerna Samhällsbyggarna, Ingenjörsförbundet, Svenska Teknik&Designföretagen samt Arkitektservice. SBR är medlem i den internationella organisationen AEEBC.


Kansliet

SBRs kansli finns i Stockholm och har fem anställda inklusive VD. Kansliet ger service åt medlemmarna och verkställer förbundsstyrelsens beslut.


Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen består av ordförande, vice ordförande och fem ledamöter. Styrelsen företräder förbundet, bevakar dess intressen och sköter dess angelägenheter samt beslutar i alla ärenden, om stadgarna inte säger något annat. Styrelsen sammanträder cirka tio gånger per år.

Michael Maddison
ordförande
Hallandsavdelningen
michael@maddison.se
Camilla bild 3 Camilla Werme
vice ordförande
Helsingborgsavdelningen
camilla@akermans.se
Lilian Axenstedt
Värmlandsavdelningen
lilian.elkab.net
 MS bild  

Michael Spångberg
Dalaavdelningen
michael.spangberg@mockfjards.se

 andershedn 2 Anders Hedén
Stockholmsavdelningen
a.heden@telia.com

 Anders Englund Anders Englund
Stockholmsavdelningen
anders.englund@aebyggkonsult.se
Mattias Johansson
Göteborgsavdelningen
mattias.johansson@syncprojekt.se

Valnämnd

Valnämnd skall förbereda de val som skall förekomma vid stämman.
Per Håkansson
Åsa Hedlund Lindqvist
Jonas Viberg
Lars Hedåker
Peter Bengtsson

Antagningsutskott

Antagningsutskottet(AU) utses av styrelsen och består av ordförande och fyra ledamöter. AU skall granska och antaga medlemmar enligt stadgarnas krav. Vid kallelseförfarande avger AU yttrande till styrelsen.
Roger Johnson
Anders Jonsson
Anja Granlund
Patrik Jansson
Jonas Aalto

Ansvarsnämnd

Ansvarsnämnden handhar klagomål på våra medlemmars yrkesroll. Utöver ordförande och sekreterare tillsätts ledamöter för varje ärendes behandling med hänsyn till art av ärende och regional betydelse. Ledamöter tillsätts i varje enskilt fall.

Entreprenadbesiktningsgruppen

Tomas Thulin, ordförande
Ylva Halén
Morgan Runesson
Peter Holst
Jörgen Gustafsson
Joakim Sandberg

Överlåtelsebesiktningsgruppen

Martin Bjerking, ordförande
Marie Fägerman
Per Håkansson
Leonard Windisch
Pia Engman

Arbetsgruppen för Byggprojektledning

Anders Hedénordförande
Anders Lagergren, ledamot
Per Karsman, ledamot
Stefan Wahlund, ledamot
Björn EdebrandVD
Linn Bessner, sekreterare

Försäkringsnämnd

Björn Edebrand, ordförande
Jan Ullberg
Björn Weslien

KA-Gruppen

Mats Löfgren, ordförande
Ingvar Edsö
Mattias Johansson
Tommy Persson
Said Elmi

Kurskommitté

Björn Edebrand

Remisser

Remissansvarig utses av styrelsen för handläggning av olika remisser. Den remissansvarige har sedan ett kontaktnät att rådfråga innan svar inlämnas.
Björn Edebrand

Medlemsrevisorer

Ordinarie: Anja Granlund, Stockholm
Suppleant: Peter Muskos, Norbotten
Webbdesign: Pigment Webbyrå Stockholm
SBR