SBRs organisation

SBR består av det ideella förbundet Svenska Byggingenjörers Riksförbund och det affärsdrivande bolaget SBR Byggingenjörerna AB. Namnet SBR Byggingenjörerna används för den samlade verksamheten.

Förbundets högsta beslutande organ är förbundsstämman. För den löpande verksamheten ansvarar förbundsstyrelsen och förbundskansliet samt de 27 lokalavdelningarna och deras styrelser. Lokalavdelningarnas verksamhet bygger på frivilligt ideellt arbete.

Affärsverksamheten SBR Byggingenjörerna AB består av tidningen Husbyggaren, försäkringar, kurser samt expertgrupperna för entreprenadbesiktning, överlåtelsebesiktning, byggprojektledning och kontrollansvariga.

SBR samarbetar med de svenska organisationerna Samhällsbyggarna, Ingenjörsförbundet, Svenska Teknik&Designföretagen samt Arkitektservice. SBR är medlem i den internationella organisationen AEEBC.


Kontor

SBRs kontor finns i Stockholm och har fem anställda inklusive VD. Kontoret ger service åt medlemmarna och verkställer förbundsstyrelsens beslut.


Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen består av ordförande, vice ordförande och fem ledamöter. Styrelsen företräder förbundet, bevakar dess intressen och sköter dess angelägenheter samt beslutar i alla ärenden, om stadgarna inte säger något annat. Styrelsen sammanträder cirka tio gånger per år.

Marie Fägerman
Vice ordförande
Norrbotten
marie@husesynbesiktningar.se
Lilian Axenstedt
Ledamot
Värmlandsavdelningen
lilian.elkab.net
Michael Spångberg
Ledamot
Dalaavdelningen
michael.spangberg@mockfjards.se
Michael Sjövall
Ledamot
Stockholmsavdelningen
michael.sjovall@toofab.se
Anders Englund
Ledamot
Stockholmsavdelningen
anders.englund@aebyggkonsult.se

Mattias Johansson
Ledamot
Göteborgsavdelningen
mattias.johansson@syncprojekt.se

Valnämnd

Valnämnd skall förbereda de val som skall förekomma vid stämman.

Per Håkansson
Åsa Hedlund Lindqvist
Jonas Viberg
Peter Bengtsson
Lars Hedåker

Antagningsutskott

Antagningsutskottet(AU) utses av styrelsen och består av ordförande och fyra ledamöter. AU skall granska och antaga medlemmar enligt stadgarnas krav. Vid kallelseförfarande avger AU yttrande till styrelsen.

Roger Johnson
Jonas Aalto
Anja Granlund
Patrik Jansson
Anders Jonsson

Ansvarsnämnd

Ansvarsnämnden handhar klagomål på våra medlemmars yrkesroll. Utöver ordförande och sekreterare tillsätts ledamöter för varje ärendes behandling med hänsyn till art av ärende och regional betydelse. Ledamöter tillsätts i varje enskilt fall.

Entreprenadbesiktningsgruppen

Tomas Thulin, ordförande
Morgan Runesson
Peter Holst
Jörgen Gustafsson
Joakim Sandberg

Överlåtelsebesiktningsgruppen

Martin Bjerking, ordförande
Per Håkansson
Leonard Windisch
Pia Engman
Zdravko Kopparvik
José Escobar

Byggprojektledningsgruppen

Anders Hedénordförande
Anders Lagergrenledamot
Mats Persson, ledamot
Urban Tjernström, ledamot
Per Karsmanledamot
Stefan Wahlund, ledamot
Björn EdebrandVD
Linn Bessner, sekreterare

KA-Gruppen

Mats Löfgren, ordförande
Tommy Persson
Said Elmi
Linn Bessner, sekreterare
Anders Lundqvist

Försäkringsnämnd

Björn Edebrand, ordförande
Martin Bjerking
Björn Weslien

Kurskommitté

Björn Edebrand
Linn Bessner

Remisser

Remissansvarig utses av styrelsen för handläggning av olika remisser. Den remissansvarige har sedan ett kontaktnät att rådfråga innan svar inlämnas.
Björn Edebrand

Medlemsrevisorer

Ordinarie: Anja Granlund, Stockholm
Suppleant: Peter Muskos, Norbotten
Webbdesign: Pigment Webbyrå Stockholm
SBR