PBL och BBR – Digitalt

Mål med kursen:
Grundlig genomgång av Plan- och bygglagen och Boverkets byggregler samt de förändringar som tillkommit.

Deltagare:
Kursen vänder sig till alla som berörs av Plan & Bygglagen och Boverkets byggregler: Byggherrar, KA, anställda inom kommuner, konsulter av olika slag (arkitekter, konstruktörer, akustiker, geotekniker, fuktkonsulter m.fl.)

Kursinnehåll PBL:

 • Allmänt om PBL 2010:900
 • Plansystemet; regionplan – översiktsplan – detaljplan
 • Utformnings- och egenskapskrav, koppling PBL – PBF – BBR
 • Bygglov, marklov, rivningslov.
 • Genomförandet av byggåtgärder (Byggherrens ansvar, kontrollplan)
 • Processen hos kommunen, bygglov – startbesked – slutbesked
 • Sanktionssystemet, PBL och PBF

 

Kursinnehåll BBR:

 • Avsnitt 1: Mindre avvikelser, krav vid ändring av byggnader, byggprodukter
 • Avsnitt 2: Allmänna regler; verifiering, förundersökning, ekonomiskt rimlig livslängd, riskanalys m.m.
 • Avsnitt 3: Tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd, driftutrymmen
 • Avsnitt 5: Brandskydd
 • Avsnitt 6: Hygien, hälsa och miljö
 • Avsnitt 7: Bullerskydd
 • Avsnitt 8: Säkerhet vid användning
 • Avsnitt 9: Energihushållning, nyheter & ändringar

Datum

dec 10 2024

Mer info

Anmäl dig här

Platser

Digitalt
Kategori
Anmäl dig här

SBR:s webbplats använder cookies.