Kontrollansvarig PBL

Vid byggnadsarbeten som kräver bygglov, rivningslov eller marklov ska enligt Plan- och bygglagen byggherren utse en Kontrollansvarig (KA). Den kontrollansvariges huvuduppgift är att kontrollera att byggherren fullföljer sitt ansvar enligt Plan- och bygglagen och andra bestämmelser. Den som utses till kontrollansvarig ska ha den kunskap, erfarenhet och lämplighet som behövs för uppgiften och kan styrka detta med bevis om certifiering, och har en självständig ställning i förhållande till den som utför den åtgärd som ska kontrolleras. Du kan läsa mer om kontrollansvarig längre ner på sidan.

Sök en certifierad kontrollansvarig enligt PBL

Inga iFrames

Kontrollansvarig enligt PBL

Plan- och bygglagen (PBL) anger att det vid de flesta byggåtgärder som kräver bygglov, rivningslov eller marklov ska byggherren utse en Kontrollansvarig. Byggherren är den som för egen eller annans räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivnings- eller markarbeten. En kontrollansvarig får dock bara någon vara som är certifierad, det vill säga som har fått riksbehörighet från ackrediterat organ eller som har godkänts av byggnadsnämnden i det enskilda fallet. Personcertifiering ges med behörighet N som kontrollansvarig för projekt av normal art eller med behörighet K som kontrollansvarig för projekt av komplicerad art. Detta styrs av “Boverkets föreskrifter och allmänna råd om certifiering av kontrollansvariga” (BFS 2011:14). Boverkets råd är att projekt av normal art avser hus med 1-2 bostäder, byggnader med högst två våningar liksom ändring i (alla slag av) byggnader. Projekt av komplicerad art avser enligt Boverkets råd byggnader med fler än två våningar, stora spännvidder, höga höjder (tex vindkraftverk) samt arbeten med anläggningar som är hälso- och miljöfarliga. Men det är alltid Byggnadsnämnden som beslutar om vilken behörighet som krävs för det enskilda projektet. De uppgifter som enligt lagen ska utföras av en kontrollansvarig är att:
  • Biträda byggherren att upprätta förslag till kontrollplan (se bil. 1) samt, i fråga om rivningsåtgärder, biträda vid inventeringen av farligt avfall och annat avfall.
  • Se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor för åtgärderna följs och att nödvändiga kontroller utförs. Vid avvikelser ska byggherren informeras och vid behov ska byggnadsnämnden meddelas.
  • Närvara vid tekniska samråd, myndighetsbesiktningar och andra kontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök.
  • Dokumentera sina byggplatsbesök och notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbeskedet. Bilaga 2
  • Avge ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked. Bilaga 3
  • Om denne lämnar sitt uppdrag, meddela detta till byggnadsnämnden
Den kontrollansvariges roll är alltså att se till att kontrollerna görs enligt kontrollplanen, men inte att själv utföra fysiska kontroller av byggnaden. Han eller hon ska dessutom säkerställa att kontrollerna blir dokumenterade så att de kan redovisas för myndigheterna. Den kontrollansvarige ska ha en självständig ställning i förhållande till den som utför den åtgärd som ska kontrolleras. Rekommendationen är att den kontrollansvarige anlitas så tidigt som möjligt i byggprocessen, i projekterings eller, ännu bättre, redan i programstadiet (idéstadiet). Det är på det tidiga stadiet i byggprocessen, innan upprättande av avtal med berörda parter (som kommer att beröras av den kontrollplan som upprättas), dvs. innan arbetena påbörjats, som det går att på ett ekonomiskt och enkelt sätt påverka att byggprojektet får rätt kvalitet.
 

Aktuellt

Nyheter

Nytt poddavsnitt släppt!

De allra flesta småhus i Sverige besiktigas i samband med överlåtelse. Köpare har en lagstadgad undersökningsplikt och säljare enligt rättspraxis en viss upplysningsplikt. Mäklaren ska

Läs mer »

Termografi

Välkommen till en kostnadsfri digital föreläsning gällande termografi. Lars Tobin, föreläsare samt expert på innemiljöfrågor och andra byggrelaterade problemställningar, kommer hålla i ett digitalt seminarium

Läs mer »

Kalender

feb 14 2024 - mar 19 2024

Termografi

Digitalt/Teams
Inget evenemang hittades!
Visa fler

Bli medlem i SBR!

Som medlem i SBR får du bla. tillgång till:

Annons

SBR:s webbplats använder cookies.