Årsmöte, 19 mars, Uppsala

Till samtliga medlemmar inom Uppsalaavdelningen

Kallelse till årsmöte 2018:

Härmed kallas Du till årsmöte för lokalavdelningen som kommer att hållas i samband med informationsmöte angående Nya Studenternas IP.

Tid: Måndag 19 mars kl 16.00
Plats: Sportfastigheter, Salagatan 8A
Vi kommer att bjuda på dricka, kaffe och tilltugg.

Anmälan: Görs via denna länk senast den 12 mars.

Handlingar till årsmötet utdelas i samband med detsamma. Önskar du handlingar dessförinnan, kontakta dick@aspidistra.se

Årsmötet föregås av ett informationsmöte där vi får höra Johan Quarfordt från Uppsala Sportfastigheter berätta om Nya Studenternas ombyggnad.

Dagordning
1. Val av ordförande, sekreterare, två justeringsmän tillika rösträknare för årsmötet
2. Fastställande av röstlängd
3. Godkännande av årsmötets utlysning
4. Fastställande av dagordning
5. Behandling av verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning och revisionsberättelse
6. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
7. Inkomna motioner med styrelsens yttrande
8. Förslag från styrelsen
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter, samt…
…valberedningens förslag till styrelse och revisorer
…årsmötets val av styrelse och revisorer
…årsmötets val av valberedning
10. Verksamhetsplan och budget för nästa verksamhetsperiod
11. Fastställande av eventuell avgift till lokalavdelningen
12. Val av ombud och suppleanter till Förbundsstämman i maj.
13. Val av styrelse till stiftelsen.
14. Övriga frågor

Styrelsen för SBR Uppsalaavdelningen
Via Dick Söderholm, 070-578 65 10

Webbdesign: Pigment Webbyrå Stockholm
SBR